SOOPAn logoSOOPA ry, Oulun yliopiston partiolippukunta

SOOPA ry:n säännöt

SOOPAn säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

SOOPA on nimenä lippukunnalla, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

 

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on yhdistää Oulussa opiskelevia partiohenkisiä opiskelijoita partiotoiminnalla. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluu kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, elämänkatsomuksellinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, leirien ja retkien avulla. Lippukunta voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

Lippukunta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toimintansa tukemiseksi lippukunta voi toimeenpanna arpajaisia ja rahan keräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, järjestää myyjäisiä ja järjestää toimintaansa liittyviä kursseja ja muita palveluja. Näitä toimintoja varten lippukunta hankkii tarvittaessa ao. luvat.

 

Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voivat päästä kaikki partiotoiminnasta kiinnostuneet Oulussa opiskelevat tai opiskelleet täysi-ikäiset henkilöt, jotka haluavat osallistua lippukunnan toimintaan ja hyväksyvät lippukunnan tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosi- tai kertamaksulla haluaa taloudellisesti tukea lippukunnan toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on tehokkaasti edistänyt lippukunnan toimintaa. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Lippukunnan jäsenet hyväksyy hallitus.

 

Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet maksavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan toimintakauden syyskokoukseen mennessä.

 

Hallinto

Lippukuntaa johtaa lippukunnan varsinaisen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on myös lippukunnanjohtaja ja varapuheenjohtaja on myös lippukunnan varajohtaja. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan lippukunnan varsinaisessa kokouksessa yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Lippukunnan varsinainen kokous valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten sihteerin ja rahastonhoitajan, hallitukseen tai sen ulkopuolelle. Hallituksen kokous voi valita hallituksen ulkopuolelle tarvittavia toimihenkilöitä. Ero- tai muussa vastaavassa tapauksessa hallituksen kokous päättää miten tehtävät jaetaan uudelleen.

Hallitus on päätösvaltainen mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina.

 

Taustayhteisö

Lippukunnan taustayhteisönä on Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2. kohdan puitteissa.

 

Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on

 • johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä lippukunnan sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti,
 • kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.

 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa lippukuntaa
 • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen ja lain antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
 • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset
 • huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
 • toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset
 • pitää yhteyttä partiopiiriin, taustayhteisöön ja muihin lippukuntiin
 • valita lippukunnan edustajat piirin kokouksiin

 

Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

Lippukunnan varsinaiset kokoukset ja niiden tehtävät

Lippukunnan asioista päättää lippukunnan kokous. Lippukunnan varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kevätkokouksen tehtävänä on

 • päättää lippukunnan toimintakertomuksen vahvistamisesta
 • päättää lippukunnan tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut
 • käsitellä muut mahdolliset asiat

 

Syyskokouksen tehtävänä on

 • vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle
 • toimittaa lippukunnanjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan vaali
 • toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali
 • valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa
 • valita muita toimihenkilöitä seuraavalle toimintakaudelle
 • käsitellä muut mahdolliset asiat

 

Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä muuten aiheellisena.

 

Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi SOOPAn ilmoitustauluille ja lähetettävä lippukunnan sähköpostilistalle.

 

Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa säätelyä varten voi lippukunnan kokous vahvistaa tarvittaessa ohjesääntöjä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

 

Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.